Börja arbeta med Agera tillsammans

Här hittar du praktisk information om vårt baspaket för implementering av Agera tillsammans på en skola.

Agera tillsammans

Under vårt arbete med att utveckla och anpassa det våldsförebyggande programmet MVP till en svensk kontext identifierade vi på MÄN behovet av att påbörja det våldsförebyggandet arbetet redan i lägre åldrar. Även skolorna som vi arbetade med var intresserade av ett program riktat till mellanstadiet, och därför har vi nu utvecklat metoden Agera tillsammans, som bygger på samma förändringsidéer som MVP, men anpassat till lägre åldrar.

Ett långsiktigt arbete för hållbara resultat

Agera tillsammans är ett program för så kallad universell primärprevention. Det är inte till för att lösa akuta problemsituationer, utan handlar om att göra breda och tidiga insatser för att förebygga våld och kränkningar. Att arbeta med Agera tillsammans är ett långsiktigt förebyggande arbete. För en lyckad implementering krävs att stor vikt och resurser läggs på förankring och förarbete.

Från det att ni påbörjar arbetet med Agera tillsammans till dess att ni genomfört den första lektionsserien brukar det ta 1–1,5 år. Räkna med att det kommer att ta ungefär så lång tid att implementera baspaketet.

Baspaket för implementering av Agera tillsammans på en skola

Baspaketet avser perioden från förankring till genomförande av lektionsserien i första årskullen. Arbetet genomförs på respektive skola. I baspaketet ingår följande (som även kan genomföras digitalt)*:

  • Förankringssamtal (1 h) för skolledning (MÄN deltar via länk)
  • Kunskapsföreläsning (3 h) om Agera tillsammans grunder för all personal
  • Grundutbildning (3 dagar) i Agera tillsammans för de som ska hålla i lektionsserien, max 24 pers
  • Handledning i Agera tillsammans-metoden under genomförande av första lektionsserien (2–3 tillfällen/2–3 timmar per tillfälle, via länk)**
  • Löpande stöd till skolledning/förvaltning under implementeringen, vid behov
  • Möjlighet att ingå i ett nationellt nätverk med erfarenhetsutbyten och kunskapspåfyllnad (eventuella resor för deltagande omfattas ej)
  • Tillgång till utvärderingsverktyg (effektmätningar, brukarutvärderingar och så vidare)

Kostnaden för ett baspaket är 150 000–200 000 kr (beroende av antal skolor***). Beloppen avser endast de insatser som specificerats. Till detta tillkommer ev. kostnad för vår utbildningspersonal (resor och logi bland annat). Tillhandahållandet av lokal och kringkostnader vid utbildningstillfällena står beställaren för.

  • Agera tillsammans lektionsmanual, genomförandemanual och teorimanual tillhandahålls samtliga som utbildas under grundutbildningen.
  • Ni får fri tillgång till vår digitala plattform**** där utbildningsmaterialet ligger under den avtalstid baspaketet avser.
  • Utbildad personal har tillgång till ett nationellt nätverk för kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. Eventuell logi och resekostnad bekostas av beställaren. Fri tillgång under avtalstiden.

* MÄN förbehåller sig rätten att justera i utbildningsupplägg i det reviderings- och utvecklingsarbete som löpande görs för metoden. Detta kan komma att påverka de olika utbildningskomponenterna vad gäller till exempel tid, plats och format.

** Handledning under första genomförandet av lektionsserien görs enbart under överenskommen tid. Om lektionsserien inte påbörjas i skolan som planerat och inom avtalets tidsramar, förfaller rätten att utnyttja denna tjänst.

*** Vid implementering på två skolor i samma kommun är det möjligt att samordna de olika utbildningsinsatserna för att hålla nere kostnaderna. Dock förutsätter det att beredskapen på skolorna är likartad.

**** Den digitala plattformen och nätverket är under uppbyggnad. Från och med hösten 2020 går vi över till en mer utvecklad digital lärplattform för vårt utbildningsmaterial. Där når man Agera tillsammans metodmaterial och alla manualer och presentationer som används vid undervisningen i skolan. Då vi ständigt gör översyner och revideringar av materialet kommer de absolut senaste versionerna att alltid finnas tillgängliga där och det kommer också att finnas en supporttjänst. Det är också där nätverket kommer att ha sin plattform. Inom avtalet som vi skriver med er ingår denna tjänst, men efter att avtalet löper ut, tar vi ut en avgift för tillgång till den digitala lärplattformen och därmed Agera tillsammans-materialet. I år ligger avgiften på 5000–15 000 kr/år och skola beroende på storleken på skolan.

Organisationen MÄN är momsbefriade

Om ni är intresserade av att börja arbeta med Agera tillsammans

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi er.
Sedan den 25 maj 2018 började den nya dataskyddslagen General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla. GDPR är en ny dataskyddslag inom EU som ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Med anledning av detta så vill vi klargöra hur vi på MÄN för jämställdhet registrerar dina personuppgifter.Då vi gärna vill göra utskick till dig gällande Agera tillsammans samt kunna komma i kontakt med dig via mejl så sparar vi dina kontaktuppgifter (namn, mailadress och postort).

Om du inte samtycker till dessa villkor eller om du vill få dina kontaktuppgifter ändrade eller raderade, så är du alltid välkommen att kontakta oss på info@mfj.se.Vi ger inte bort och säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Här kan du läsa vår fullständiga integritetspolicy.

Leave this empty/Fyll inte i detta fält: